Technologies & Publications

FITT Forum


FITT Forum-July 2023
FITT Forum-January 2023
FITT Forum-July 2022
FITT Forum-January 2022
FITT Forum-July 2021
FITT Forum-January 2021
FITT Forum -July 2020
FITT Forum-January 2020

FITT Techno Bulletin


FITT Bulletin April 2022
FITT Bulletin October 2021
FITT Bulletin April 2021
FITT Bulletin October 2020
FITT Bulletin April 2020

Annual Reports


FITT Annual Report 2022-2023
FITT Annual Report 2021-2022
FITT Annual Report 2020-2021
FITT Annual Report 2019-2020
FITT Annual Report 2018-2019

Newsletter


FITT Newsletter January 2024
Send message